Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της υπ.αριθμ.15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : "Απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας σε Νέους

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" (KA 80653).

Πρακτικό (Αρχείο PDF)