Στη δράση «Μετακίνηση Διδασκόντων για Διδασκαλία»: έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη ΔΕΠ και όσοι έχουν διδακτικά καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΠΔ407/80, ακαδ. Υπότροφοι).

Στη δράση «Μετακίνηση Προσωπικού για Επιμόρφωση»: έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη ΔΕΠ, όσοι έχουν διδακτικά καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα μέλη ΕΤΕΠ, το διοικητικό προσωπικό καιοι συμβασιούχοι.

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κοινοποιείται στο προσωπικό με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τρόπος, η προθεσμία υποβολής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο τρόπος επιλογής.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ενθαρρύνει όλο το προσωπικό του Ιδρύματος να συμμετάσχει στις δράσεις κινητικότητας για διδασκαλίαή/και επιμόρφωση μέσω του Erasmus+. Η επιλογή των μετακινούμενων γίνεται με σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αμεροληψίας και της ισότητας Ειδικότερα, θεσπίζονται κριτήρια επιλογής μετακινούμενωνκαι καθορίζεται σύστημα μοριοδότησης.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, γίνεται μοριοδότηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και καταρτίζεται πίνακας των ενδιαφερόμενων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των μετακινούμενων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλες, επιλέγονται για μετακίνηση οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.

Με το σκεπτικό των ίσων ευκαιριών και ειδικά για τη Δράση «Επιμόρφωση», επισημαίνεται ήδη στην ανακοίνωση ότιπροτεραιότητα κατά την αξιολόγηση θα έχουν οι Διοικητικοί Υπάλληλοι, δεδομένου ότι οι Διδάσκοντες μπορούν να μετακινηθούν και μέσω της Δράσης «Μετακίνηση Διδασκόντων για Διδασκαλία». Ειδικότερα, οι διαθέσιμες θέσεις για επιμόρφωση καλύπτονται από διοικητικούς υπαλλήλους κατά 70% και από διδάσκοντες κατά 30%. Μετά την εισήγηση του Ιδρυματικού Υπευθύνου και την έγκριση των επιλεγέντων από την Επιτροπή Ερευνών, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ευθύνη του Γραφείου Erasmus, το Σχέδιο Διδασκαλίας/Επιμόρφωσης υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος και οι συμβάσεις συντάσσονται με ευθύνη του Γραφείου Erasmus.

Η περίοδος κινητικότητας για Διδασκαλία και Επιμόρφωση, αναγνωρίζεται θεσμικά από το Ίδρυμα.