Με απόφαση της Συνέλευσης ΤΟΔΑ ανατέθηκε σε κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος η υποχρέωση παροχής Ακαδημαϊκών Συμβουλών σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή.
Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές θα μπορούν:
1. να έρχονται σε επαφή με τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου του και μέσω email ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που υποδεικνύεται απότον ΑΣ.
2. να κατευθύνονται για θέματα του προγράμματος σπουδών του ΤΟΔΑ, για τις απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου τους και την σταδιοδρομία τους.
3. να λαμβάνουν ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών τους και τους ακαδημαϊκούς κανονισμούς και διαδικασίες του ΤΟΔΑ.
4. να λαμβάνουν εξειδικευμένες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με συνέδρια, ημερίδες, παρουσιάσεις μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.
5. να απευθύνονται στους ΑΣ για την αντιμετώπιση τυχόν ακαδημαϊκών δυσκολιών τους.
6. να λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με τις προοπτικές στον χώρο της εργασίας καθώς και της συνέχισης των σπουδών που έχουν μετά ην αποφοίτησή τους.
7. να αναζητούν κατευθύνσεις για την εθελοντική συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.
8. να αξιοποιούν ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό (Erasmus και Μεταπτυχιακές Σπουδές).
9. να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες των εργαστηρίων του ΤΟΔΑ και να εμπλέκονται ενεργά σε αυτές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σ' αυτό το σύνδεσμο.