Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η οργάνωση διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών είναι αφενός η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και αφετέρου η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσίευση – παρουσίαση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Το πρόγράμμα διδακτορικών σπουδών παρέχει στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα γνωστικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, αντικατοπτρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης.