Η Διοίκηση του Αθλητισμού (Sport Management) αποτελεί ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο που συνδυάζει τις επιχειρηματικές αρχές και πρακτικές με τον κόσμο του Αθλητισμού. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την οργάνωση, διαχείριση και την υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς και τη διαχείριση αθλητικών ομάδων, οργανισμών, εγκαταστάσεων και προγραμμάτων. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες όπως το μάρκετινγκ, τη χορηγία, την οικονομική διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τη νομική υποστήριξη, την διαχείριση εγκαταστάσεων, την διαχείριση εκδηλώσεων και εθελοντών, αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του Αθλητισμού. Ουσιαστικά, πρόκειται για την εφαρμογή των αρχών των επιχειρήσεων και της διοίκησης στην αθλητική βιομηχανία.