Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να στέλνουν φοιτητές και μέλη του προσωπικού τους στο εξωτερικό (σε άλλες χώρες του προγράμματος ή άλλες χώρες-εταίρους) για σπουδές, διδασκαλία, κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε συμμετέχοντα ιδρύματα. Τους παρέχει επίσης τη δυνατότητα να δέχονται φοιτητές και μέλη του προσωπικού από το εξωτερικό.

Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ επηρεάζει θετικά την εκπαιδευτική, κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων, καθώς ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές, βελτιώνει την απασχολησιμότητα, συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ανεξαρτησίας, τονώνει την περιέργεια και την καινοτομία, βοηθά στην κατανόηση του άλλου και οικοδομεί την αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη.

Υποστηρίζει τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων.

Συμβάλλει στην πραγμάτωση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

Προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της σχολικής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας), καθώς και στους εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της νεολαίας και του αθλητισμού.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους: περιορίζονται οι αποκλεισμοί για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και παρέχεται ευκολότερη πρόσβαση σε μικρούς οργανισμούς.

Επενδύει σε μελλοντοστρεφείς τομείς μελέτης όπως η κλιματική αλλαγή, οι ψηφιακές δεξιότητες, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμες της υγείας κ.λπ.

Υποστηρίζει εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα επαγγελματικά κέντρα αριστείας και το DiscoverEU.

Προωθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής με την παροχή υποστήριξης σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

Αυξάνει τις ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας πέραν της Ευρώπης.

Παρέχει δυνατότητες για συνεργασία, ανάπτυξη ικανοτήτων, ανταλλαγές, δικτύωση και πολιτική στήριξη προς οργανώσεις, καθώς και μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Κατεβάστε τον επίσημο οδηγό της Ευρωπαικής Ένωσης για το Πρόγραμμα Erasmus 2021-2027 κάνοντας κλικ παρακάτω:

erasmus programme 2021 2027