Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(Συνεδρίαση 115η)

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016 τ.Α’), «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016/τ.Α’), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 και του άρθρου 84 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017/τ.Α’).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος.

5. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 115η συνεδρίαση της Συγκλήτου (14.11.2017), αποφασίζει:

Την έγκριση του πλαισίου που διέπει τη μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

1. Ως μεταδιδακτορική έρευνα χαρακτηρίζεται η έρευνα που διεξάγεται σε ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από ερευνητή που είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος και γίνεται δεκτός από το Τμήμα στο πλαίσιο επικαιροποίησης σπουδών σε σχέση με προηγμένη έρευνα. Η μεταδιδακτορική έρευνα έχει ως βασικούς στόχους:

α) την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής του ερευνητή σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα, β) την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα, συναφών με την επιστημονική περιοχή της διατριβής του ερευνητή,

γ) τη συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούν το Τμήμα,

δ) την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών,

ε) την ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και τη διεθνή

διάκριση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.

2. Υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής μεταδιδακτορικού ερευνητή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, διαθέτει, αποδεδειγμένα, επιστημονικό προφίλ υψηλού επιπέδου και υποβάλλει ενδιαφέρουσα ερευνητική πρόταση.

3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές πρέπει απαραιτήτως: (α) να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού

αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας και (β) να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη

γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναφέρουν το αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας και τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα Καθηγητή. Στην αίτηση επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, κατάλογος δημοσιευμένων εργασιών, δύο συστατικές επιστολές και σύντομη ερευνητική πρόταση.

4. Η αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από γραπτή εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα. Στην εισήγηση προσδιορίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια, οι φάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και τεκμηριώνεται η ανάγκη υλοποίησης του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας και της μεταδιδακτορικής έρευνας που θα αναπτύξει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής. Εφ' όσον η εισήγηση γίνει δεκτή, η Συνέλευση του Τμήματος προβαίνει στην αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή και τον ορισμό του επιβλέποντος καθηγητή.

5. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής συνεργάζεται με τον επιβλέποντα της μεταδιδακτορικής έρευνας. Στον μεταδιδακτορικό ερευνητή παρέχονται από το Τμήμα, με ευθύνη του επιβλέποντα, οι απαραίτητες υποδομές για την εκπόνηση του ερευνητικού του έργου.

6. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να απασχολεί τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

7. Η χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη. Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν των τριών ετών μπορεί να γίνει, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του επιβλέποντα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου.

8. Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο ερευνητής υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή, τελική έκθεση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής του δραστηριότητας.

9. Η Συνέλευση του Τμήματος πιστοποιεί, μετά από αίτηση του ερευνητή, την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής του έρευνας.

Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται πιστοποιητικό, στο οποίο αναφέρονται το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το γνωστικό αντικείμενο και ο χρόνος διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 23 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

 

 

κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ