Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει καταρτιστεί με βάση τα προγράμματα ομολόγων και διεθνώς αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού, τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Το Τμήμα προσφέρει ένα ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Ειδικότερα, το Πρόγράμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού αποσκοπεί:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο,
  • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στο επιστημονικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα,
  • στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού,
  • στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, και
  • στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.