Αποστολή

Αποστολή της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας Έρευνας του ΤΟΔΑ (εφεξής θα αποκαλείται "Επιτροπή") είναι:

α) να εξετάζει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται µε σεβασµό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονοµία των προσώπων που συµµετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και στα προσωπικά δεδοµένα τους, αλλά και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

β) να ελέγχει την τήρηση των γενικά παραδεδεγµένων αρχών περί την ακεραιότητα της έρευνας και περί τα κριτήρια της ορθής επιστηµονικής πρακτικής

γ) να ενηµερώνει την επιστημονική κοινότητα για θέµατα αρχών και κανόνων σε ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας, µέσω της πραγµατοποίησης οµιλιών, ηµερίδων και δηµοσίευσης σχετικού υλικού. Μέρος ή το σύνολο των παραπάνω ενηµερωτικών δράσεων θα είναι ελεύθερα προσβάσιµο σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού που, θα διατηρείται και ενηµερώνεται µε ευθύνη της Επιτροπής.

δ) να ενεργεί ή να γνωµοδοτεί σχετικά µε θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όποτε της ζητηθεί.

 

Αρµοδιότητες

Η Επιτροπή είναι αρμόδια να διαπιστώνει, εάν ένα συγκεκριµένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί συνάδει µε τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόµενο και τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Επιτροπή αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και την εγκρίνει ή εισηγείται την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύµατα. Οι σχετικές συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες. Η Επιτροπή µπορεί, κατόπιν επώνυµης και τεκµηριωµένης αναφοράς, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.

Ειδικότερα στις αρµοδιότητες της Επιτροπής περιλαµβάνονται:

  1. η εξέταση των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων που, κατά δήλωση του επιστηµονικού υπευθύνου, περιλαµβάνουν έρευνα i) στον άνθρωπο, ii) σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο - όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδοµένα-, iii) σε ζώα ή iv) στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό. Η αντίστοιχη δράση του έργου δεν µπορεί να αρχίσει να υλοποιείται, αν δεν εγκριθεί προηγουµένως από την Επιτροπή.
  2. η εξέταση, εκτός των ερευνητικών έργων της προηγούµενης περίπτωσης και άλλου ερευνητικού έργου, ύστερα από αίτηση ενδιαφερόµενου προσώπου ή αναφορά.
  3. η γνωµοδότηση για θέµατα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν σε άρθρο προς δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ή σε υπό εκπόνηση πτυχιαχή, μεταπτυχιακή εργασία, διδακτορική διατριβή ή μεταδιδακτορική έρευνα.
  4. η παρακολούθηση των προτεινόµενων αλλαγών σε ήδη εγκεκριµένα και υλοποιούµενα ερευνητικά έργα.
  5. Η Επιτροπή συντάσσει περιεκτική ετήσια έκθεση πεπραγµένων και την υποβάλλει στη ΓΣ του Τμήματος κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους.
  6. Όλα τα µέλη του Τμήματος οφείλουν να συνδράµουν την Επιτροπή στο έργο της.
  7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσµευτικές για το Τμήμα.
  8. Αν η νοµοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Επιτροπής δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση.
  9. Η Επιτροπή αποφασίζει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, µέσα στη προθεσµία αυτή, η Επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριµένη.

ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΔΑ

Κατεβάστε ΕΔΩ


 

1. Αίτηση έγκρισης έρευνας (.docx)


 

2. Πρωτόκολλο Έρευνας (.docx)


 

3α. Έντυπο ενημέρωσης χωρίς ανάγκη συγκατάθεσης(.docx)


 

3β. Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν Ενημέρωσης (.docx)