Στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης η δυνατότητα να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ ή/και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Erasmus+ έχουν φοιτητές που α) φοιτούν σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και β) διανύουν τουλάχιστον το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους.

 • Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά μέχρι 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

 • Προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν άλλη φορά.

 • Οι πρόσφατοι απόφοιτοι μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους, εφόσον καταθέσουν αίτηση κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους (ολοκλήρωση των υποχρεώσεων).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ δημοσιεύεται κατά την περίοδο Φεβρουαρίου, για μετακίνηση που αφορά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου, για μετακίνηση που αφορά το εαρινό εξάμηνο. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα συνημμένα έγγραφα αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Erasmus του Πανεπιστημίου, των Τμημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών και των Περιφερειακών Τμημάτων Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Οι αιτήσεις των φοιτητών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς τα αντίστοιχα Τμήματα – Γραφεία Erasmus, σύμφωνα με τις προθεσμίες της εκάστοτε εκδοθείσας πρόσκλησης.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από:

 • Αναλυτική Βαθμολογία (αν δεν έχει επιλεγεί η δυνατότητα να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Γραμματεία του Τμήματος Σπουδών του/της φοιτητή/τριας).

 • Φωτοαντίγραφα των πτυχίων ξένων γλωσσών

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Επιτυχής ολοκλήρωση κατά 70% των μαθημάτων των προηγουμένων ετών σπουδών.

 • Κατοχή πιστοποιητικού-ών γνώσης ξένης γλώσσας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται το επίπεδο Β1. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα ή χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας του Φορέα Υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας.

 • Αξιολόγηση φοιτητικής επίδοσης. Ο μέσος όρος βαθμού της αναλυτικής βαθμολογίας θα αξιολογηθεί ανάλογα σε περιπτώσεις ισοδύναμων φοιτητών στα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής.

 • Αξιολόγηση υψηλών κινήτρων συμμετοχής των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Erasmus+. (Διερευνάται μέσα από σχετική συνέντευξη με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος Σπουδών του/της φοιτητή/τριας).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι:

 • η αίτησή τους είναι δεσμευτική και δεν δύναται να ακυρωθεί παρά μόνο εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (με σχετική αιτιολόγηση).

 • υπάρχει η δυνατότητα να αποσύρουν την αίτηση υποψηφιότητας, χωρίς κυρώσεις, μέχρι τη λήξη της προσωπικής συνέντευξης.

 • Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις του Προγράμματος.

 • Τα θέματα στέγασης και σίτισης στη χώρα υποδοχής, διευθετούνται με ευθύνη των φοιτητών.

 • Τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής τους επίδοσης θα αξιολογηθούν βάσει της αναλυτικής βαθμολογίας που θα προσκομίσουν μετά τη λήξη της μετακίνησής τους. Επιτυχής, θεωρείται η μετακίνηση όταν ο φοιτητής έχει εξεταστεί σε μαθήματα ισοδύναμα με το ήμισυ των ECTS (π.χ. 15 ECTS όταν προβλέπεται σύνολο 30 ECTS για εξάμηνη μετακίνηση) τα οποία δηλώνονται στη Συμφωνία Σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή μέρους ή του συνόλου του ποσού της υποτροφίας.

 • Η παροχή υποτροφίας δεν καλύπτει το σύνολο των εξόδων μετακίνησης, αλλά μόνο μέρος αυτών.

 • Όσον αφορά τους φοιτητές που αιτούνται να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση, προτεραιότητα έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης κατά τις ημερομηνίες κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών με βάση την εκάστοτε εκδοθείσα πρόσκληση.

 • Οι φοιτητές που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ κατά το παρελθόν έχουν χαμηλή προτεραιότητα έναντι αυτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά.

 • Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα.