Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετακίνηση Φοιτητών/τριών για Πρακτική Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα του έργου τους. Ο προγραμματισμός αφορά σε μετακινήσεις που θα ξεκινήσουν το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του Aκαδημαϊκού Έτους 2024/25 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν και:

- οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη μετακινηθεί για σπουδές ή πρακτική άσκηση, ωστόσο η περίοδος μετακίνησής τους θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο μετακίνησης των 12 μηνών.
- οι προσφάτως απόφοιτοι/ες στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές/τριες στο τελευταίο έτος .

Σύμφωνα με τις οδηγίες διαχείρισης του Προγράμματος, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε:

- Κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς, ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας.

- Σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό ο/η φοιτητής/τρια δεν μετακινείται για σπουδές, αλλά πρόκειται να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία.

Εφαρμόζονται, λοιπόν, οι κανόνες για τοποθέτηση Πρακτικής Άσκησης.

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Δεν θεωρούνται επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής για πρακτική άσκηση οι εξής φορείς:

- Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων.

- Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την Ανακοίνωση.
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Ζητείται αυτεπάγγελτα κατόπιν συναίνεσης]. Την ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό φέρει ο συντάκτης και σε ουδεμία περίπτωση η Εθνική Μονάδα ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
4. Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και Αγγλικά
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
6. Φωτογραφία
7. Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) για σπουδές ή πρακτική από το Φορέα Υποδοχής [στην περίπτωση που υπάρχει ήδη προσυμφωνία]

Για την υποβολή της αίτησης δεν είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη υποβολή βεβαίωσης υποδοχής. Οι φοιτητές/τριες εφόσον επιλεγούν, καλούνται να οριστικοποιήσουν τον φορέα
υποδοχής εντός διαστήματος δύο μηνών.

Συμπληρωματικά για μετακινήσεις Μεταπτυχιακού επιπέδου υποβάλλεται έγγραφο σύμφωνης γνώμης από τον/την Επιστημονικό/η Υπεύθυνο/η του Προγράμματος
Συμπληρωματικά, για μετακινήσεις Διδακτορικού επιπέδου υποβάλλεται έγγραφο σύμφωνης γνώμης από την Τριμελή Επιτροπή

Προσοχή: Οι φοιτητές/τριες πριν την υποβολή της αίτησής τους συστήνεται να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων τους.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ