Οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καλούνται  κατόπιν των αποφάσεων της υπ.αριθμ. 99/15.5.2020 Συνεδρίασης της Γ.Σ. ΤΟΔΑ, να δηλώσουν με ποιο τρόπο επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Ασκηση.

                                                                                Η υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης 

                                                                                      Παναγιώτα Ι. Αντωνοπούλου

                                                                                      Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε τη δήλωση προτίμησης για τον τρόπο εκπόνησης της Πρακτικής Ασκησης των φοιτητών.

https://forms-toda.uop.gr/modules/form_builder/published/Dilosi_Protimishs_Praktikis.php

-------------------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ υπ.αριθμ. 99/15.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ακ. έτους 2019-2020

H 99η Γενική Συνέλευση ΤΟΔΑ, λαμβάνοντας υπόψιν :

  • Τον Κανονισμό Σπουδών ΤΟΔΑ για την διενέργεια της πρακτικής άσκησης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο εκάστου έτους, 
  • Την ΚΥΑ Β-1699/5.5.2020 (Παράταση απαγόρευσης και μερική επανεκκίνηση εκπαιδευτικών δομών),  
  • Την από 12/5/2020 ενημέρωση της Μονάδας Β2.2 «Διαχείριση πράξεων Γ΄ βαθμιας εκπαίδευσης & ενδυνάμωσης του ερευνητικού δυναμικού»,
  • Το υπ.αρ.3 παρ.2 της υπ΄αριθμ ΦΕΚ 1293/Β σύμφωνα με το οποίο «Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου ΑΕΙ, από 11/5/2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους  εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας  οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους κάθε φορέα»
  • Την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής ‘Ασκησης των φοιτητών ΤΟΔΑ, στο πλαίσιο της οποίας επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής : “Η λειτουργία των αθλητικών οργανισμών και φορέων και των συναφών προς τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΟΔΑ οικονομικών οργανισμών αποκαθίσταται σταδιακά και υπό όρους μετά την 11η/5/2020, η δε πλήρης αποκατάσταση των λειτουργιών των ως άνω οργανισμών αναμένεται να συμβεί τον προσεχή Ιούλιο. Αρκετοί δυνητικοί φορείς υποδοχής τελούν σε προσωρινή απαγόρευση ενώ άλλοι φορείς αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες στη σύναψη νέων συμβάσεων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Επιπροσθέτως, όπως ορθώς τονίζεται στο ΦΕΚ 1293/Β, η πρακτική άσκηση πρέπει να τελείται  σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας  οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζόμενους κάθε φορέα. Θα πρέπει εξάλλου, να συνεκτιμηθεί το γεγονός πως η έναρξη των διοικητικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε αυτές να ολοκληρωθούν εγκαίρως”. 

Αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :

Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών δύναται να διεξαχθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους, κατόπιν επιλογής του φοιτητή :

  1. Με την εργασία στον φυσικό χώρο συναφών προς τα γνωστικά αντικείμενα του ΤΟΔΑ φορέων/ οργανισμών/ επιχειρήσεων, κατόπιν της υπογραφής της σχετικής σύμβασης η οποία ορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου και την αμοιβή του φοιτητή από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
  2. Με την ανάθεση στον φοιτητή γραπτής εργασίας πρωτογενούς έρευνας, με θέμα το οποίο θα οριστεί από την επιτροπή πρακτικής άσκησης ΤΟΔΑ. Η εργασία  θα παραδοθεί στα τρία μέλη της επιτροπής πρακτικής άσκησης ΤΟΔΑ σε ηλεκτρονική μορφή στις 31/8/2020 και θα υποστηριχτεί ενώπιον ακροατηρίου σε χρόνο και με διαδικασία που θα οριστεί από την επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή δεν θα συναφθεί σύμβαση και ο φοιτητής δεν θα έχει οικονομικές απολαβές.      

Η ως άνω απόφαση δεν περιλαμβάνει τους φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα “Οικονομετρία”, κατ΄ εφαρμογήν της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. ΤΟΔΑ.