Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ)

Για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που παρέχονται, το ΤΟΔΑ έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους για την επόμενη πενταετία :

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ

(δείκτης)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

(τιμή δείκτη)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΕΙΣ

(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)

ΥΠΕΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Πότε;)

Εκπαιδευτικό Έργο

Αύξηση του ποσοστού αποφοίτων του Τμήματος στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών

Δ4.36:

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων εντός της κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη)

Τιμή βάσης :8,47%

9%

Α. Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές

Β. Επιτροπή ανάθεσης Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών, η οποία έρχεται σε επαφή με τους φοιτητές και θα συζητούν τα θέματα των πτυχιακών εργασιών.

Γ. Νέος τρόπος του υπολογισμού του βαθμού πτυχίου

Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών του Τμήματος

Επιτροπή ανάθεσης Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών

31/8/2019

Αύξηση του μέσου ετήσιου βαθμού πτυχίου των αποφοίτων

Δ4.46

Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου

Τιμή βάσης: 6.96

7

Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών του Τμήματος

Επιτροπή ανάθεσης Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών

31/8/2019

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Δ4.15

Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

Τιμή βάσης: 8,93%

9%

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία:

Είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία σχέσεων με φορείς, που θα προσφέρουν θέσεις Π.Α. στους φοιτητές, οι οποίοι θα συνάδουν με την Κατεύθυνση των σπουδών τους και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

31/8/2019

Ερευνητικό Έργο

Αύξηση του Μέσου Όρου του συνολικού αριθμού εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά διδάσκοντα

Δ3.36

Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ

Τιμή βάσης: 25,12

26

Καταγραφή και παρακολούθηση του ερευνητικού έργου του τμήματος

Επιτροπή Ερευνητικού σχεδιασμού

ΔΕΠ

31/8/2019

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση

Αύξηση του αριθμού των εξερχομένων φοιτητών

Δ4.30

Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών με ERASMUS

Τιμή βάσης: 0,38%

1%

Παρακολούθηση:

- αριθμού εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για σπουδές και την πρόοδό τους

- αριθμού εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

- διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των διμερών συνεργασιών

- υποβοήθηση των φοιτητών (εισερχόμενων και εξερχόμενων) στη σύνταξη των Learning Agreements

- ενημέρωση των φοιτητών για τους όρους, τις προθεσμίες και την όλη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος κινητικότητας μέσω ημερίδων/συναντήσεων αλλά και κατά τη διάρκεια μαθημάτων

Ενθάρρυνση των φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό και για τα οφέλη που προκύπτουν από διεθνή εμπειρία μάθησης

Επιτροπή ERASMUS

Γραφείο ERASMUS

Γραμματεία ΤΟΔΑ

Συνέλευση ΤΟΔΑ

31/8/2019

Αύξηση της κινητικότητας των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας

Δ3.18

Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων μελών ΔΕΠ Erasmus

Τιμή βάσης: 0

5%

Ενθάρρυνση των μελών ΔΕΠ

Επιτροπή ERASMUS

Γραφείο ERASMUS