Κύριο Μενού (module)

Σπάρτη 22/11/2018

Αρ. Πρωτ.: 229

Προς τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΕΚΛΟΓΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς, έχοντας υπόψη μου:

α) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017

β)  το κεφάλαιο 7 του από 2018 εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

γ) τις διατάξεις των παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011

δ) τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

 την προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του εργαστηρίου «Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής»

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού την 2/12/2018.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπό προκήρυξη θέση του Διευθυντή, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΤΟΔΑ από Δευτέρα 3/12/2018 ώρα 10.00 π.μ. μέχρι και Παρασκευή 14/12/2018 ώρα 14.00 μ.μ.

Συστήνεται, οι αιτήσεις να έχουν τη μορφή του παραρτήματος της παρούσης.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει ρητά στην αίτησή του τη Βαθμίδα του και το Γνωστικό του Αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι κάθε εργαστήριο διευθύνεται από έναν διευθυντή που είναι μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο προς το σκοπό και το έργο του εργαστηρίου και ανήκει στο Τμήμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

 

Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς