Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η), την υπ’ αριθ. 981/21-08-2019 Πράξη του Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, την υπ’ αριθ. 1/02-09-2019 απόφαση της 86ης Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και την υπ’ αριθ. 1/16-10-2019 απόφαση της 57ης Τακτικής Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Σπάρτη, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Κατεβάστε ολη την προκήρυξη απο ΕΔΩ.

Κατεβάστε τη σχετική αίτηση απο ΕΔΩ