Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.128839/Ζ1/19-10-2022(Β ́5438) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Β ́2993)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β ́1688) όμοια και ισχύει», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν3220/2004 όπως ισχύει.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022-2023