Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής - Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου με θητεία ετήσια που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

Ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023, και για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον/την Διαχειριστή/στρια της εκλογικής διαδικασίας.

Η ψηφοφορία είναι καθολική, άμεση και μυστική και διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι τη Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 με την ίδια εφορευτική επιτροπή την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ