Κατόπιν παρέλευσης πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία για ενστάσεις και καθώς δεν έγιναν ενστάσεις, η Οριστική Κατάταξη Φοιτητών/τριών ΤΟΔΑ για Πρακτική Άσκηση έχει ως ακολούθως:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ