Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΤΟΔΑ (υπ. αριθμ. 167/07-04-2023 Συνεδρίαση) ανακοινώνεται ο κάτωθι Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των φοιτητών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη διενέργεια της πρακτικής τους άσκησης κατά το τρέχον έτος και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες του άρθρου 9 παρ. 2 του Επικαιροποιημένου Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης ΤΟΔΑ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση για πρακτική να αναζητήσουν τον αριθμό μητρώου τους στον πιο κάτω πίνακα και να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων τους εντός του διαστήματος από 07-04-23 έως 13-04-23.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ως προς τη θέση τους στον πίνακα κατάταξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)  εργάσιμων ημερών με καταληκτική ημερομηνία την 13-04-2023.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ