Έγκριση του υπ.αριθμ. 24635/24.10.2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 19343/24.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών των Γραμματειών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 20% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80395).

Πρακτικό (αρχείο pdf)