Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης).

Μεταφορτωστε την απόφαση απο εδώ.