Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΤΟΔΑ (υπ.αριθμ. 127/03-09-2021 Συνεδρίαση) ανακοινώνεται ο κάτωθι Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των φοιτητών οι οποίοι έχουν αιτηθεί την διενέργεια της πρακτικής τους άσκησης κατά το τρέχον έτος και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες του άρθρου 8 παρ. 4 του Κανονισμού Πρακτικής ‘Ασκησης ΤΟΔΑ. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ως προς την θέση τους στον πίνακα κατάταξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
6062201700111 86,2 1
6062201700112 84,45 2
6062201600080 81,35 3
6062201500065 72,75 4