Ο Κοσμήτορας τής Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κινησής και Ποιοτήτας Ζωής, έχοντας υπ’ οψη:
1. Τις διατάξέις του άρθρου 42, του άρθρου 29 και του άρθρου 76 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α’)
2. Τήν μέ αριθ. 5662/28.07.2021 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανέπιστημίου Πελοποννήσου για τήν εκλογή του ώς Κοσμήτορα τής Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με θητεία από 01.09.2021 εως 31.08.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Εκλογές για τήν ανάδειξη εκπροσώπων τών φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού με τους αναπλήρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία απο τή διαπίστωση τής εκλογής τους, έως 31.08.2023.

 

Προκήρυξη ΑΔΑ:61ΚΒ469Β7Δ-Σ5Ε