Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΔΑ)

Η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο ΤΟΔΑ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008 (βλ. εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο ΤΟΔΑ μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτησή τους (βλ. εδώ) συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Πρόταση εκπόνησης Διδακτορικής Έρευνας.
  3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  4. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σχολής της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  5. Επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ.
  6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή Διαβατηρίου).
  7. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Προσοχή!! Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 128/7-2-2017 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ερευνών (ΕΚΤ) δεν θα χορηγείται ο τίτλος σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα) στους ανακηρυχθέντες διδάκτορες που δεν έχουν αποστείλει τη Διδακτορική τους Διατριβή στο ΕΚΤ.

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ