Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 128/7-2-2017 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ερευνών (ΕΚΤ) δεν θα χορηγείται ο τίτλος σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα) στους ανακηρυχθέντες διδάκτορες που δεν έχουν αποστείλει τη Διδακτορική τους Διατριβή στο ΕΚΤ.

Φόρμα καταχώρισης στοιχείων για την πατακολούθηση των Διδακτορικών Διατριβών (Εξωτερικός σύνδεσμος)