Κύριο Μενού (module)

Η επιτροπή Αξιολόγησης του ΠΜΣ με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» αποφασίζει την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για το ακ. έτος 2018 – 2019.

 

 

Σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων, και όχι αργότερα από την 17/10/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι υποψήφιοι, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του προσωρινού πίνακα.

 

Βρείτε σ αυτό το σύνδεσμο το πρακτικό με τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης.