Κύριο Μενού (module)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με την πιο κάτω νομοθεσία
Τεύχος Β’ 3969/13.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48247
Αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017(Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4485/2017 (Α΄114) και ιδίως της παραγράφου 11 του άρθρου 84,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε μετο άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και
γ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Δ΄
της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-17(Β΄3255) υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π., ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων
1. Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.
2. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και προκηρύσσεται από τον πρύτανη, τον κοσμήτορα και τον πρόεδρο τμήματος, αναλόγως αν αφορά σε εκπροσώπηση στη σύγκλητο, τη σχολή, (γενική συνέλευση και κοσμητεία) ή στο τμήμα (συνέλευση τμήματος και γενική συνέλευση τομέα).
Το όργανο που προκηρύσσει συγκροτεί σχετική τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους, και αν τα μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας δεν επαρκούν, από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας του Ιδρύματος, άλλως από μέλη άλλης κατηγορίας προσωπικού του παρόντος άρθρου.
Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του ιδρύματος και πρωτοκολλούνται.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της εκλογιμότητας και την ανακήρυξη των υποψηφίων, τον χρόνο και τον τόπο της ψηφοφορίας, τη μορφή των ψηφοδελτίων, τη διαδικασία της ψηφοφορίας και διαλογής των ψήφων, τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής.
Ως προς τις προθεσμίες υποβολής και κρίσης των ενστάσεων για την ανακήρυξη των υποψηφίων εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτ. β΄ παρ. 2 άρθρου 7.
Άρθρο 11
Κλήρωση
1. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4485/2017 προβλέπεται η διεξαγωγή κλήρωσης, αυτή διενεργείται από το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο με τη
χρήση αδιαφανών κλήρων αντίστοιχου αριθμού των υποψηφίων, επί των οποίων έχουν εγγραφεί τα ονόματα των υποψηφίων.
2. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια. Το περιεχόμενο του κλήρου καταγράφεται σε σχετικό πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου ενώπιον του οποίου διεξήχθη.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
…………………………………………………………………………………………………………………………
Καλούνται τα μέλη Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π να προσέλθουν σε εκλογές την 11-12-2017 και ώρα 10:00-15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής (Λ. Ευστάθιου & Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, Σπάρτη)
Οι αιτήσεις των υποψήφιων όλων των ειδικοτήτων Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 06-12-2017 στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, έως τις 12:00 το μεσημέρι.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής γνωρίζοντας , ότι από την οικεία κατηγορία προσωπικού της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας - της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής - δεν επαρκούν για την συγκρότηση της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ανά ειδικότητα αποφασίζει και ορίζει τις πιο κάτω τριμελής Εφορευτικές Επιτροπές ως εξής:


Τριμελής εφορευτική επιτροπή τακτικά μέλη Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.ΤΕ.Π.:
1. ΣΤΕΡΓΙΟΎΛΑΣ ΑΟΣΤΟΛΟΣ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΔΑ
2. ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΔΑ
3. ΒΡΟΝΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΔΑ


Τριμελής εφορευτική επιτροπή αναπληρωματικά μέλη Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.ΤΕ.Π.
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ)
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΔΑ
3. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΔΑ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Καθηγητής