Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 128/7-2-2017 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ερευνών (ΕΚΤ) δεν θα χορηγείται ο τίτλος σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα) στους ανακηρυχθέντες διδάκτορες που δεν έχουν αποστείλει τη Διδακτορική τους Διατριβή στο ΕΚΤ.

Φόρμα καταχώρισης στοιχείων για την πατακολούθηση των Διδακτορικών Διατριβών (Εξωτερικός σύνδεσμος)

 

Επικοινωνία Διδακτόρων με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ερευνών

Κανονισμός Διδακτορικών Εργασιών

Εγχειρίδιο Διδακτορικού Φοιτητή 2021.