ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΔΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο ΤΟΔΑ μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτησή τους (βλ. εδώ) συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Πρόταση εκπόνησης Διδακτορικής Έρευνας.
  3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  4. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σχολής της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  5. Επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ.
  6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή Διαβατηρίου).
  7. Δύο συστατικές επιστολές.
  8. Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν). 

ΦΕΚ 1062-23/3/2018 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  

Προσοχή!! Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 128/7-2-2017 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ερευνών (ΕΚΤ) δεν θα χορηγείται ο τίτλος σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα) στους ανακηρυχθέντες διδάκτορες που δεν έχουν αποστείλει τη Διδακτορική τους Διατριβή στο ΕΚΤ.

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ