Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΤΟΔΑ (υπ.αριθμ. 124/18-05-2021 Συνεδρίαση) ανακοινώνεται ο κάτωθι Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των φοιτητών οι οποίοι έχουν αιτηθεί την διενέργεια της πρακτικής τους άσκησης κατά το τρέχον έτος και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες του άρθρου 8 παρ. 4 του Κανονισμού Πρακτικής ‘Ασκησης ΤΟΔΑ. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ως προς την θέση τους στον πίνακα κατάταξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
 
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
6062201700133 83,30 1
6062201700025 82,65 2
6062201700122 81,40 3
6062201700079 81,20 4
6062201700028 80,80 5
6062201700046 71,85 6
6062201700076 71,30 7
6062201900158 68,00 8
6062201700110 62,05 9
6062201800045 61,95 10