Ιδρύεται Εργαστήριο στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την επωνυμία «Εργαστήριο Εθελοντισμού στον Αθλητισμό και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες» και με τη διεθνή επωνυμία «Volunteerism in Sport and Social Services Lab», το οποίο θα καλύπτει πρώτιστα τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε τομείς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του εργαστηρίου αυτού.

(ΦΕΚ ίδρυσης)