Εν όψει της έναρξης της Πρακτικής Ασκησης Φοιτητών για την περίοδο 1/7/20-31/8/20 Υπενθυμίζονται τα παρακάτω:

Υπεύθυνη Δήλωση  "Καθεστώς Εργασίας Φοιτητών "

 συμπληρώνεται ΠΡΙΝ τη  Διαδικασία έναρξης συμμετοχής για όσους/όσες επιλέχθηκαν, βάσει αποτελεσμάτων μοριοδότησης, στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου » έργο  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έντυπο της δήλωσης το κατεβάζετε απο αυτό το σύνδεσμο και αφου το συμπληρώσετε και το υπογράψετε το υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σας στο Γραφείο Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος

Βεβαίωση Aναγγελίας Πρακτικής Άσκησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Πριν  ξεκινήσετε την πρακτική σας άσκηση ο φορέας σας πρέπει να αναγγείλει την Πρακτική σας Άσκηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο μια μέρα πριν την ημερομηνία έναρξης. Εάν για παράδειγμα η πρακτική σας άσκηση ξεκινάει στις 01/7, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί από τον φορέα το αργότερο έως τις 30/6.

Για να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3.5 από τον φορέα σας, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής στοιχεία: Στοιχεία ταυτότητας (τύπος, αριθμός, έκδουσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης), το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το ΑΜΑ, το ΑΜΚΑ όλα αυτά τα στοιχεία τα έχετε ήδη καταχωρίσει στο «η πρακτική μου» και μπορείτε να τα δείτε ανα πάσα στιγμή.

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του φορέα σας ωστε να δωσετε τα στοιχεία αυτά έγκαιρα.

Ο Φορέας σας αναγγέλει την έναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το έντυπο Ε3.5 και επισυνάπτει μαζί σκαναρισμένο το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη Συμφωνητικό Συνεργασίας (Σύμβαση Πρακτικής Ασκσησης). Μόλις ολοκληρώθει αυτή η διαδικασία πρέπει να σας δώσει εκτυπωμένο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε3.5.

  • Προσοχή! Η ημερομηνία πρέπει να είναι το αργότερο μία ημέρα πριν την έναρξη της Πρακτικής σας.

Το έντυπο "Ε3.5. Έναρξης" απαιτείται  για να επιβεβαιωθεί  ότι η δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ έχει πραγματοποιηθεί  με τον σωστό τρόπο, ενώ το έντυπο "Ε3.5. Λήξης" είναι ένα από τα απαραίτητα έντυπα ολοκλήρωσης της πρακτικής από τον φοιτητή, ώστε το Ίδρυμα να μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή του.

Συνεπώς, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκάστου Τμήματος θα πρεπει να προσκομίζετε το :

Τα έντυπα Ε3.5 από το ΕΡΓΑΝΗ έναρξης και λήξης , συμπληρωμένα, εκτυπωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα απο το φορέα.

Απογραφικά Δελτία.

Οι φοιτητές που συμμετέχετε ή πρόκειται να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, να ελέγχετε προσεκτικά τόσο την πληρότητα όσο και την ορθότητα των απογραφικών  σας δελτίων εισόδου και εξόδου καθώς αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο επίτευξης του φυσικού αντικειμένου.

Είναι υποχρέωση καθώς αποτελεί και παραδοτέο εκάστου φοιτητή, η έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων.