Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΦ7Ψ469Β7Δ-ΡΧΚ).

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ.